loading

pondelok - piatok

10:00 - 18:00 hod

sobota

na objednávku

0905 900 084

dizax@dizax.sk

program
rozvoja

Program rozvoja Európskej únie

Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov projektu: Budovanie inovačných kapacít spoločnosti DIZAX SK, s.r.o.
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Názov a sídlo prijímateľa: DIZAX SK, s.r.o.

Gen. M.R.Štefánika 430/100, 911 01 Trenčín

Stručný opis projektu: Zavedenie inovatívnej výroby dielcov pre výrobu nábytku v spoločnosti DIZAX SK, s.r.o. Zámerom projektu je zavedenie výroby nových výrobkov ako aj zavedenie inovatívneho výrobného procesu v spoločnosti.
Miesto realizácie projektu: Trenčín
Obdobie realizácie: 01/2018 – 12/2018
Výška poskytnutého príspevku: 110.268,00 EUR

www.partnerskadohoda.gov.sk

www.economy.gov.sk

www.siea.sk

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja